Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Klimprodukties Leafit

Deze voorwaarden zijn opgesteld voor bedrijven handelend met Klimprodukties en handels namen die gebruikt worden door Klimprodukties zoals Leafit en Bloem&
Voor opdrachtgever kan ookafnemer gelezen worden.

 

Artikel1. Algemeen/Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werken/of van koop en verkoop. Onder opdrachtgever (of afnemer) wordt in deze voorwaarden verstaan : iedere

(rechts)persoon die met Klimprodukties een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijkwenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Klimprodukties een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna op enige
wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan, ongeacht ofde order schriftelijkis bevestigd.

Afwijkende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijkte worden overeengekomen.

De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover deze niet in strijd zijn met de door Klimprodukties gehanteerde voorwaarden. Is dit wel het geval dan zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 Klimprodukties behoudt zich het recht voor om de inhoud van vermelde voorwaarden tussentijds aan te passen c.q. te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de
opdrachtgever aanvaard, dan heeft Klimprodukties het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke aanbieding/overeenkomst die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door Klimprodukties extra in rekening gebracht worden.

Afdeling Interieurbeplanting : een overeenkomst tot uitvoering van werken/of overeenkomsten van koop en verkoop komen tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever. De offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijkschriftelijkgeprotesteerd heeft.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Reclames binnen 5 werkdagen na factuurdatum.

 Klimprodukties is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

De opdrachtgever is gehouden Klimprodukties tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Bij annulering van een aan Klimprodukties verstrekte opdracht zijn alle door Klim produkties
terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake

van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan Klimprodukties te voldoen, zonder dat Klimprodukties gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten ook daadwerkelijkzijn gemaakt.

Voor een annulering is schriftelijke toestemming van Klimprodukties vereist. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Klimprodukties -personeel of namens

Klimprodukties gedaan door vertegenwoordigers, binden slechts indien deze door

Klimprodukties schriftelijkzijn bevestigd.
Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dient de

opdrachtgever indien deze de overeenkomst wenst te beëindigen een opzegtermijn in acht te nemen van 2 maanden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen Klimprodukties en de opdrachtgever is deze laatste zich gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen
etc. te betalen aan Klimprodukties.

 

Artikel3.

Intellectueel eigendom

Indien op goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Klimprodukties zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten Klimprodukties onverminderd toe. Hierondervallen ookhet auteursrecht op ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen,

tekeningen etc. Dit eigendom vervalt slechts dan als dit duidelijkin de offerte is

aangegeven.
Het beeld- en tekstmateriaal dat door Klimprodukties in enigerlei vorm aan de

opdrachtgever is verstrekt, mag nimmer zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klimprodukties aan derden ter beschikking worden gesteld of door of voor derden worden gebruikt.

 Klimprodukties kan met de wederpartij overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten door haar worden afgekocht ten behoeve van vrij gebruikin beroep of bedrijf.

 

Artikel4. Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Klimprodukties : – excl. BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.
– vermeld in Euro.

Begrotingen worden opgesteld naar beschikbare gegevens. In geval van veranderende omstandigheden kan gedurende de werkzaamheden de prijsopgave worden bijgesteld.

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot
stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Klimprodukties zich het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.

 Klimprodukties moet zich met de opdrachtgever tijdig in verbinding stellen wanneer Zuidkoop door onvoorziene omstandigheden niet in staat is tegen de overeengekomen prijs en opgegeven hoeveelheid en kwaliteit te leveren. Wil de opdrachtgever daarna zijn bestelling aanpassen dan ontstaat een nieuwe order, respectievelijkeen nieuwe overeenkomst.

Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

 

Artikel5. Levering/uitvoering

Het tijdvakwaarbinnen c.q. het tijdstip waarop Klimprodukties de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden of de levering zullen plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Het tijdvakkan verschoven worden als bovengenoemde omstandigheden dit noodzaken.

 Klimprodukties is zich gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Wanneer het echter door omstandigheden, vallende buiten Klimprodukties directe invloedssfeer, onmogelijkis om de bestelde hoeveelheid te leveren, is Klimprodukties gerechtigd, na overleg met de afnemer, de hoeveelheid te verminderen.

Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen afzonderlijkgefactureerd worden. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

Mocht levering of uitvoering van een opdracht door een omstandigheid, vallende
buiten Klimprodukties directe invloedssfeer, geannuleerd of uitgesteld worden dan kan Klimprodukties op geen enkele manier aansprakelijkworden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever.

De levering dient geacht plaats te hebben op het moment dat de goederen feitelijkop de overeengekomen plaats aan deopdrachtgeverter beschikking worden gesteld.

Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Klimprodukties zal de opdrachtgever tijdig waarschuwen indien een afwijking in de overeengekomen leveringstijd wordt
voorzien. Bij niet tijdige levering dient Klimprodukties schriftelijkin gebreke te worden

gesteld, waarbij Klimprodukties een redelijke termijn moet worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Indien de opdrachtgever de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd
en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring
optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. De producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na
verstrijking van een bepaalde bewaarperiode, welke gelet op de productsoort
als redelijkkan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden, wordt
de order geacht door de opdrachtgever te zijn geannuleerd. Als dan is Klimprodukties gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde opdrachtgever is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een

dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden, vallende aan de
zijde van de leverancier, voor zijn rekening te nemen.
Klimprodukties behoudt zich het recht orders niet uit te voeren indien de opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn heeft betaald. Klimprodukties is niet aansprakelijkvoor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. De toepassing

van dit recht moet de opdrachtgever tijdig worden medegedeeld.
Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
Transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpa rtij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mits anders is overeengekomen geschieden de leveringen vanaf € 250,00 franco huis.

 

Artikel6.

Garantie beplantingen

Ten aanzien van de beplantingen geldt garantie gedurende drie maanden na levering, mits de opdrachtgever de volgende minimum voorwaarden stipt in acht neemt :
– Licht: bij 8 of meer uur per dag; minimaal 750 Lux
– Temperatuur: tussen 15 en 30 graden Celsius; tochtvrij
– Relatieve luchtvochtigheid : tenminste 50%
– Water geven: volgens de door Klimprodukties verstrekte gebruiksaanwijzing.

Aanspraakop garantie wordt slechts gehonoreerd indien de opdrachtgever, in geval van gebrekkige beplanting, bewijst dat aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. De garantie van Klimprodukties gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van de gebreken c.q. vervangen van de geleverde producten.

 

Artikel7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan : “Iedere omstandigheid vallende buiten de
directe invloedssfeer van Klimprodukties, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog of overheidsmaatregelen.”

 Klimprodukties kan in geval van overmacht -na overleg met de afnemer- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

Overmacht kan geen grond voor ontbinding vormen voor de opdrachtgever, tenzij dit kennelijk onredelijkzou zijn.

Is naar het oordeel van Klimprodukties de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

 Klimprodukties is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst,
moet Klimprodukties dit aan de opdrachtgever onmiddellijkschriftelijkbevestigen.

 

Artikel8. Betaling

Alle betalingen dienen netto te geschieden zonder enige korting of
schuldvergelijking, binnen 4 weken na factuurdatum, middels storting of
overmaking op een door Klimprodukties aangewezen bank- of girorekening. De door de bank/giro aangewezen valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. De opdrachtgever is niet gemachtigd de betalingsverplichting
jegens Klimprodukties op te schorten.

 Klimprodukties is gerechtigd om tijdens de voorbereiding of uitvoering van een opdracht een voorschot op de prijs te vorderen bij de opdrachtgever. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen 4 weken nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Klimprodukties is alsdan gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer
in verzuim is gebleven.

Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten (zowel de gerechtelijke- als buiten- gerechtelijke kosten) voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.

Indien Klimprodukties gerede twijfel heeft omtrent het vermogen van de opdrachtgever tot betalen, is Klimprodukties bevoegd om :
– de levering van de producten uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid

van betaling heeft verschaft.
– de overeenkomst door opzegging te beëindigen indien door de opdrachtgever

niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.
In beide gevallen wordt de opdrachtgever aansprakelijkgesteld voor de door Klimprodukties gemaakte kosten c.q. geleden schade.

Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden over
risico, speciaal over het overgaan van risico op de opdrachtgever is bepaald,
blijven alle door Klimprodukties geleverde producten eigendom van Klimprodukties totdat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige, dat zij uit hoofde van deze
overeenkomst aan Klimprodukties is verschuldigd, heeft voldaan.
Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen heeft Klimprodukties
het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en van de plaats
van opslag af te voeren. Daartoe wordt Klimprodukties hierbij reeds nu voor alsdan
door de opdrachtgever onherroepelijkvolmacht verleend de percelen waarde
geleverde producten zich bevinden te betreden.

 

Artikel9. Klachten/reclames

Afdeling projecten : De opdrachtgeveris verplicht het op te leveren werkvóór de opening van de tentoonstelling of evenement te inspecteren op de goede
conditie ervan. Reclames dienen bij het inspecteren onverwijld aan Klimprodukties te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijkdoor Klimprodukties voorzien, waarna wederom inspectie zal plaatsvinden. In geval van niet tijdige inspectie of

bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft Klimprodukties voldaan aan

zijn verplichtingen tot oplevering.
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of

producten dienen onmiddellijkna constateren bij inontvangstneming, plaatsing
of oplevering of in ieder geval binnen 24 uur telefonisch of elektronisch
aan Klimprodukties te worden gemeld. Een telefonisch gemelde klacht moet in elk geval binnen 72 uur na ontvangst van de goederen schriftelijkaan Klimprodukties worden bevestigd.

Geringe afwijkingen van de bestelde c.q. geleverde levende producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor de opdrachtgever nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijkte annuleren, ofgehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

Klachten dienen tenminste te bevatten :
– een zo uitvoerig mogelijke omschrijving van het gebrek.
– opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de geleverde

en door de afnemer afgekeurde goederen identiekzijn.
Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding

zijn tot afkeuring van de gehele levering.
Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de opdrachtgever

geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klimprodukties behoudt zich het recht

na deze termijnen klachten of reclames niet meer in behandeling te nemen. Reclames over facturen dienen schriftelijkte worden ingediend en wel binnen 5

dagen na de factuurdatum.

 

Artikel10. Aansprakelijkheid

Afdeling projecten : Tijdens het vervoer, het laden en lossen, en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van alle door de opdrachtgever aangeleverde
of in speciale opdracht van de opdrachtgever vervoerde goederen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Klimprodukties is zich niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van

de goederen.
Afdeling projecten : Na oplevering is het gehele werkvolledig voor rekening en

risico van de opdrachtgever tot het moment dat de opdrachtgever het werk aan Klimprodukties heeft afgegeven. Dit dient te gebeuren in de oorspronkelijke staat, en zo spoedig mogelijkna afloop van de tentoonstelling of het evenement, doch ten hoogste 12 uur daarna.

De aansprakelijkheid van Klimprodukties zal nimmer het totale bedrag aan ingebrachte arbeid, dan wel de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst te boven gaan. In geen geval is de aansprakelijkheid hoger dan € 22.689,01

Ook sluit Klimprodukties nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit terzake tekortkomingen en/of gebreken.

Indien Klimprodukties vaststelt dat de door Klimprodukties geleverde producten van een ondeugdelijke kwaliteit blijken te zijn, zullen deze door Klimprodukties kosteloos worden vervangen.

De opdrachtgever is verplicht Z Klimprodukties te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke mochten zijn ontstaan als direct-
of indirect gevolg van vorderingen door derden op Klimprodukties, terzake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvoor Klimprodukties niet aansprakelijkis.

 Klimprodukties is niet aansprakelijkvoor schade die aan en door de geleverde zaken/producten wordt veroorzaakt, indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstraling, verzorging (etc) van deze zaken.

 

Artikel11. Geschillen/Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkom sten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering , zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen Klimprodukties’s vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel laat beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

Artikel12. Slotbepaling

In die gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

Eventueel overeengekomen aanvullende Voorwaarden, regelende bijv. de onderhoudswerkzaamheden door Klimprodukties en/of de gebruiksaanwijzingen voor de opdrachtgever, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden aan de afnemer ter hand gesteld/toegezonden.